Normativa: 

Requisits:

Estaran exempts de l'impost:

  • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda que es referix l'apartat A de l'Annex II del Reglament General de Vehicles. [Accedir al text]
  • Els vehicles matriculats a nom de persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% i que es destinen per al seu ús exclusiu.

Aplicació:

  • Mentre es mantinguen les esmentades circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
  • Les exempcions no s'aplicaran als subjectes passius beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament. 

Documentació: 

Les persones interessades hauran de presentar:

  • Instància sol·licitant l'exempció.
  • Permis de circulació del vehicle.
  • Certificat de Reconeixement de discapacitat expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar Social (en cas de no aportar el certificat, caldrà signar autorització per que l'Ajuntament realitze la consulta relativa a les dades de discapacitat) o Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) acreditatiu de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

 

* Esta exempció té caràcter pregat i les sol·licituds presentades surtiràn efectes a partir de l'exercici següent al que es presenten.

Finalització del procediment: 

Per resolució, en un termini màxim de 6 mesos , esta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.
Altres documents