Es tracta de llicència per a una actividad qualificada de nociva o perillosa.

Normativa:


 • LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana [2014/7304] 
 • DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. [2006/10761] 
 • DECRET 29/ 2007, de 9 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 229/ 2004, de 15 d'octubre, del Consel, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre. [2007/3352] 
 • DECRET 201/2008, de 12 de desembre, del Consell, pel qual es regula la intervenció ambiental en les instal·lacions públiques de sanejament d'aigües residuals. [2008/14594] 
 • DECRET 127/2006 de 15 de setembre del Consell pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006 de 5 de maig de la Generalitat de Prevenció de la Contaminació de Qualitat Ambiental.


Requisits:

- Llicència qualificada, nociva o perillosa


Documentació:


1. SOL.LICITUD E CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

 • Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada.
 • Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
 • Necessitat ús i aprofitament del sòl.
 • Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials. (ART. 52)
 • Rebut IBI urbana
 • Document d'Autorització per a obtenció de dades d'intermediació.


2. SOL·LICITUD I AUTOLIQUIDACIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
 Arts 48 Llei I 53 Decret, acompanyats dels documents art 53 Decret Documentació:

a) projecte de l’activitat, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent,
o en el cas de no visar pel Col•legi Oficial corresponent la documentació, el tècnic tindrà que aportar Declaració Responsable, amb el contingut mínim:
 
- Que estic amb possessió de la titulació que capacita per a realitzar i signar el treball objecte de l’expedient.
- Que d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres/instal•lacions i certificacions relatives al projecte.
- Que no estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment  per a la redacció i signatura del certificat de direcció de l’execució de les obres/instal•lacions.
- Que estic en possessió d’assegurança de responsabilitat civil professional.

b) Estudi d’impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la normativa vigent en la matèria.
c) Si és el cas, la documentació necessària per a l’emissió de l’informe a què es refereix l’article 11 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià
d) Estudi acústic
e) Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.
f) Certificat de compatibilitat
g) Els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Finalització del procediment:

Justificant d'haver liquidat la taxa corresponent de Llicència d’Activitat i posterior otorgament de la Llicència amb registre d'eixida i degudament signada per l'Alcaldia.