Declaració Responsable d'Activitats Subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (UR.100)
Requisits:

Mitjançant la Declaració Responsable, l’interessat comunica a l’Ajuntament l’inici d’una activitat inclosa al catàleg de la Llei 14/2010, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Es considerarà com a declaració responsable el document subscrit per un titular o prestador en què manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l’organització d’un espectacle públic o activitat recreativa i/o per a l’obertura d’un establiment públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seua vigència. 

Compren les següents activitats:
 • Espectacles públics i Activitats Recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament inferior a les 500 persones, i en aquells en què NO existeixca una especial situació de risc. Es considerarà que hi ha una especial situació de risc quan l’establiment, d’acord amb allò que s’ha indicat en la normativa tècnica en vigor, dispose d’algun recinte catalogat de risc alt o d’una càrrega tèrmica global elevada.
 • Instal·lacions portàtils, eventuals o desmuntables que es dediquen a Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics segons catàleg de la Llei 14/2010.

Documentació que cal aportar:
 • Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:
 • Instància segons model aprovat a l’Ordenança amb document subscrit per l’interessat on aquest manifesta, baix la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa i aporta la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini inherent al reconeixement. 
 • Document d'Autorització per a obtenció de dades d'intermediació.
 • Justificant del pagament de la taxa municipal d’obertura
 • Fotocopia del DNI o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants.
 • Copia de l’Alta Censal de l’empresa que va a exercir l’activitat.
 • Certificat emes per Tècnic competent que justifiquen la compatibilitat urbanística de l’activitat amb el PGOU.
 • Certificat que acredita la subscripció d’un contracte d’assegurança, en els termes indicats en la Llei 14/2010, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics; per alguna de les quanties següents, en funció de la capacitat autoritzada:
 • Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació elèctrica en establiments de pública concurrència (art. 16 del RGPEPAR, aprovat per R.D. 2816/1982, de 27 d'agost) 
 • Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació de protecció contra incendis (R.D. 1942/1993, de 5 de novembre). 
 • Contracte de manteniment del sistema de filtrat de fums de cuina, si procedeix, (art. 26 del R.I.T.E., aprovat per R.D. 1027/2007, de 20 de gener). 
 • Contracte o documents d'arreplega d'olis usats de cuina, si procedeix, (Orde de 13 de juny de 1990, per la que es modifica l'Orde de 28 de febrer de 1989, i regula la gestió d'olis usats). 
 • Contracte o document acreditatiu de l’empresa encarregada de l’eliminació dels residus propis de l’activitat.
 • Auditoria Acústica (Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis). 
 • Pla d'Emergència (art. 249 Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Quan procedeixca, els programes de manteniment exigits per les instal·lacions industrials incloses a l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • En el cas de que no necessiten l’execució de cap tipus d’obres:
 • NOTA: En el cas de no visar pel Col·legi Oficial corresponent la documentació, el tècnic tindrà que aportar Declaració Responsable, amb el contingut mínim següent:
2. En el cas que l’activitat necessiten l’execució d’algun tipus d’obra: 
 • Projecte Tècnic conjunt de l'activitat i obres, subscrit per tècnic competent, on es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i la documentació gràfica necessària amb detall suficient (plans d'emplaçament, accessibilitat i entorn, distribució i superfícies, evacuació i instal·lacions, seguretat contra incendis, alçats i seccions).
 • Justificat del pagament de l’ICIO i Taxa d’obres
 • Certificat final d’obres executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent.
 • Certificat final d’instal·lacions executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent, una vegada s’han finalitzat les obres prèviament.
Normativa:
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Decret 52/2010, de 26 de març, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 4/2003 d’Espectacles.
 • Decret Llei 4/2010, de 29 de juny, del Consell, pel que se regulen els organismes de certificació administrativa (OCA).
 • LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana [2014/7303]
 • Llei 12/2010 de 21/7 de Mesures Urgents per Agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i Creació d’Ocupació.
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
 • Llei 12/2012 de 26/12 de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i determinats Serveis. 
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • PGOU de Picanya
 • Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana (LUV)
 • Ordenança municipal relativa a la Simplificació de diversos Tràmits Administratius
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d'expedició de llicències d’obertura d’activitat.
Finalització del Procediment:

Si la DOCUMENTACIÓ presentada està COMPLETA, l’interessat estarà habilitat per a iniciar l’activitat o al seu cas, de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que l’habiliten per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executa’t al contingut de la declaració.

Si la DOCUMENTACIÓ presentada NO esta COMPLETA, la declaració responsable  NO SURTIRÀ EFECTES i es procedirà a l’arxiu de les actuacions en el termini de 10 dies.

En el suposat de necessitat d’Ocupació de part de Via Pública, l’interessat haurà de sol·licitar i obtenir prèviament la corresponent autorització d’ocupació de part de la via pública, així com comunicar a la Policia Local amb una antelació mínima de 3 dies, l’esmentada ocupació als efectes de poder adoptar les mesures d’ordenació del tràfic oportunes.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la declaració responsable, o la no presentació davant l’Ajuntament d’aquesta, determinarà l’impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en que es tinga constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats a que haguera lloc. La resolució administrativa que declara tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent; tot sense perjudici de la tramitació, al seu cas, del procediment sancionador corresponent.

La declaració responsable efectuada als termes previstos en aquesta disposició, sortirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicencia municipal i es podrà fer valdre tant davant l’Administració como davant qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada.